VODÁRNY A KANALIZACE KARLOVY VARY, A. S.

94cb92cc223edc8935523c285f5172fe.jpg
Prezentace vybraných investic do vodovodů a kanalizací a zkvalitňování provozních služeb v roce 2020

 

V roce 2020 investovalo Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech do obnovy a rozvoje vodovodních i kanalizačních zařízení v jeho správě zhruba dvě stě milionů Kč. Z vlastních zdrojů, které tvoří především nájemné vyplácené firmou Vodárny a kanalizace Karlovy Vary (Vodakva) za pronájem infrastruktury, a také dividendy plynoucí z akciového podílu v této provozní firmě, sdružení investovalo cca 112 milionů Kč. Zhruba 90 milionů Kč pak získalo z dotací. Další rozvojové investice ve výši cca 40 milionů hradila přímo provozní firma Vodakva, s využitím úvěrů. Vodakva také každoročně financuje výměny zařízení vodovodů, kanalizací i souvisejících objektů ve výši řádově 30 milionů Kč. Mnoha desítky milionů pak společnost investovala do nákupu stavební techniky, mechanizací, přístrojů, IT technologií a zlepšování provozního zázemí.
Další úpravna vody Svobodka je vybavená moderní technologií ultrafiltrace

Přes dvacet tisíc obyvatel Tachovska je zásobeno pitnou vodou z úpravny Svobodka, jejímž zdrojem je nádrž Lučina. Na konci října 2020 se zde dokončila instalace v ČR unikátní technologie „ultrafiltrace“. Ultrafiltrace využívá membránová vlákna, která mají otvory (póry) veliké pouze stotisíciny milimetru a dokáží zachytit všechny nerozpuštěné látky, včetně bakterií, virů či mikroplastů. Zajistí tak stabilní kvalitu pitné vody i při kolísání kvality vody v nádrži. Navíc umožní snížit množství dezinfekce dávkované do pitné vody na minimum. Na druhé straně však přes vlákna ultrafiltrace projdou vápník, hořčík a další pro lidský organismus důležité prvky. Nová ultrafiltrační jednotka doplnila původní technologii úpravny a již od počátku výrazně pomohla řešit problémy s výskytem sinic v nádrži Lučina. Projekt realizovala Vodakva na své náklady a z větší části vlastními silami. Svobodka se tak stala již třetí úpravnou ve správě sdružení vybavenou touto moderní technologií.

Úpravna Březová má novou trasu pro odvádění odpadních vod a rezervní potrubí pro náhradní zdroj vody

Úpravna vody Březová zásobuje pitnou vodou zhruba 40% obyvatel Karlovarského kraje. V roce 2020 se zde dokončila nová trasa pro odvádění odpadních vod, které vznikají při procesu úpravy pitné vody. Nová trasa je napojená na kapacitnější kanalizační stoku v obci Březová. Zatím je do ní sveden havarijní přepad z vodojemu upravené vody, aby nevytékal do řeky Teplé. V další etapě se na ni přepojí veškeré odpadní vody produkované na úpravně. Původní odpadní potrubí vedoucí od úpravny dolů k nádrži Březová se pak bude moci v případě potřeby využít pro náhradní dopravu vody na úpravnu z řeky Teplé (místo nádrže Stanovice). Při výstavbě nové odpadní trasy bylo nutné přejít řeku Teplá. Byla zde vybudovaná nová kanalizační shybka. Spolu s ní se pod řekou položil také nový vodovod, kterým se zdvojila současná trasa pro zásobování Březové a regionu Horního Slavkova a zajistila se tak další rezerva pro případ poruchy.

V Abertamech a Cebivi se dostavěl kanalizační systém

Abertamy měly původně jen částečnou kanalizaci zhruba pro polovinu obyvatel, s nekvalitním čištěním odpadních vod. Již v roce 2016 zde byla zahájená postupná rekonstrukce a dostavba městského kanalizačního systému, dokončená v závěru roku 2020. Ve městě se položil zhruba jeden kilometr nových kanalizačních stok a vybudovaly se zde tři čerpací stanice, propojené výtlaky, kterými se odpadní voda přečerpává do kanalizace sousedního Perninku, zakončené moderní a kapacitní mechanicko-biologickou čistírnou. Projekt byl podpořen dotací Ministerstva zemědělství. Také v Cebivi byla pouze částečná kanalizace, v roce 2020 se zde s podporou Plzeňského kraje dostavěla chybějící část s využitím tlakového kanalizačního systému.

Realizovaly se plánované rekonstrukce vodovodů a kanalizací

Jako každý rok pokračovaly také v roce 2020 rekonstrukce vodovodů a kanalizací v Karlových Varech, realizované většinou v souvislosti s plánovanými opravami povrchů komunikací. Vodovody se rekonstruovaly například v ulicích B. Němcové, Gagarinova, Krále Jiřího, Klínovecká, Úzká či Zahradní. Opravil se také kolektor Čankovská, Konečná. V ulicích Havlíčkova, Jugoslávská, Šeříková, Třeboňská se rekonstruovala kanalizace, opravila se i čerpací stanice odpadních vod u Kpt. Jaroše. V Chodově se rekonstruovala armaturní komora vodojemu Vintířov. Opravy vodovodů, kanalizací, vodojemů, čerpacích stanic i zařízení úpraven a čistíren probíhaly i v dalších členských obcích, ať už v rámci investic VSOZČ či jmenovitých oprav hrazených Vodakvou.

Dostavěla se chybějící infrastruktura v obcích a jejich okrajových částech

S podporou Plzeňského kraje se dostavěl chybějící vodovod v obci Benešovice. Celkem se zde položilo zhruba 1,6 km vodovodního potrubí. Celá obce se tak mohla napojit na veřejný vodovod zásobený z prameniště Pražka. V rámci investic se zde rovněž vyměnil vodovodní výtlak. Pokračovalo také napojování dalších místních částí obcí na veřejný vodovod. Například Strachovice u Stráže se napojily novým přivaděčem na podzemní zdroj z Bernartic, ve vsi se také vybudovaly nové vodovodní rozvody. Obdobně Malé Dvorce u Přimdy se napojily přivaděčem na vodní zdroj z Třískolup. Nový přivaděč pitné vody se vybudoval také do Novosedel u Pšova, vesnice se tak napojila na žlutický skupinový vodovod. S podporou Karlovarského kraje pokračovala další etapa dostavby vodovodu v Bublavě. V Pozorce, místní části Kladrub, se dostavěla chybějící část vodovodu a kanalizace. Kanalizační systém se doplnil také v Bezdružicích (v ulicích U Tiskárny, V Podzámčí, Západní), ve Stráži (lokalita příjezdu od Boru a Bonětic) a v Tachově (Nádražní ul.).

Zahájila se řada projektů podpořených dotacemi MZe nebo krajů

V roce 2020 se zahájila řada projektů podpořených dotací z MZe nebo krajů, jejichž dokončení se plánuje do roku 2021. Většinou se jedná o dostavbu kanalizací s využitím tlakových systémů, ale také o rozšiřování vodovodů. Nový kanalizační systém s novou čistírnou se začal stavět například v Otročíně a Nových Hamrech. V Městečku začala výstavba nového vodovodního i kanalizačního systému. Zahájil se projekt napojení Merklína na vodovod a kanalizaci sousedního Hroznětína i další projekty týkající se dostavby kanalizace v okrajových částech obcí (Nové Zvolání u Vejprt, Okrouhlé Hradiště u Konst. Lázní či Květnová u Ostrova). Obdobně se zahájila výstavba kanalizace v Oboře, Horní a Dolní výšině. Dotace byla poskytnuta i na další rozšiřování skupinových vodovodů, na žlutický vodovod se tak nově napojí Nahořečice u Valče, na Oblastní vodovod Karlovarska se připojí Vojkovice. V rámci investic se také začal stavět nový vodojem ve Všeborovicích a přístavba akumulace vodojemu Hřbitovní.

Dokončila se výroba mobilní kontejnerové úpravny

V roce 2020 dokončila Vodakva výrobu mobilní kontejnerové úpravny. Úpravna bude umístěna ve Stráži nad Ohří, kde pomůže vyřešit problémy s kvalitou místního zdroje vody. Po napojení obce na Oblastní vodovod Karlovarska se pak bude moci použít u jiných problematických zdrojů vody. Mobilní úpravna využívá technologii ultrafiltrace a je umístěna v kontejnerová nástavbě, tak aby ji bylo možné snadno transportovat.

Další části úpraven i čistíren projdou opravami, připravuje se i zavádění nových technologií

V roce 2020 se dokončila část stavebních oprav na úpravně vody Myslivny (nová střecha, rekonstrukce vstupních prostor a haly) a začaly práce na výměně pláště. Stavební opravy se zahájily také na úpravně vody Žlutice, kde se rovněž začal připravovat projekt instalace další ultrafiltrační jednotky. V roce 2020 také pokračovala příprava projektu nové regionální sušárny, která se začne v roce 2021 stavět na čistírně v Tachově. Stavební práce se zahájily také na čistírně v K. Varech, kde se bude rekonstruovat plášť kotelny a vstupní čerpací stanice.

Pokračovala automatizace technologií, rozvoj dálkových přenosů a digitalizace

V roce 2020 pokračovala automatizace technologií a zavádění dálkových přenosů, především v souvislosti s nově budovanými zařízeními. Jednotná vizualizace umožňuje přístup do řídicího a monitorovacího systému Vodakvy nejen z dispečinků, ale také z mobilních zařízení. Dále se rozvíjely funkce geografického informačního systému, který obsahuje digitalizovaná data o všech provozovaných sítích i souvisejících objektech, i technologického dataskladu, sloužícího k vyhodnocování dat přenášených z provozovaných zařízení. Pokračovalo také testování dálkových přenosů stavů vodoměrů pomocí internetu věcí a dálkového měření přepadů odlehčovacích komor, nově vyžadovaného legislativou.

Prezentace vybraných investic do vodovodů a kanalizací a zkvalitňování provozních služeb v roce 2019

V roce 2019 investovalo Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech do obnovy a rozvoje vodárenské infrastruktury v jeho správě zhruba 180 milionů Kč, ať už z vlastních zdrojů, nebo s využitím dotací či půjček. Provozní společnost Vodakva investovala zhruba 40 milionů Kč do zavádění nových technologií a 30 milionů do větších oprav provozovaných zařízení. Další desítky milionů pak společnost vynaložila na nákup nové stavební techniky, mechanizací, přístrojů, IT technologií či do zlepšování provozního zázemí.

Další úpravna se vybavila ultrafiltrací

Na úpravně vody Svobodka, zásobující tachovský region, se v roce 2019 dokončovala instalace nové ultrafiltrační jednotky. Tuto moderní technologii zavádí Vodakva na vlastní náklady a také z větší části vlastními pracovníky, včetně programování ovládacího softwaru. Ultrafiltraci začala firma využívat jako první v ČR před třemi lety na úpravně Březová. Její membrány zachytí všechny nerozpuštěné látky do velikosti bakterií a virů. Zajistí tak bezpečnou úpravu i při zhoršené kvalitě a navíc umožní snížit množství dávkovaných desinfekčních prostředků. Nová ultrafiltrační jednotka bude na úpravně Svobodka spuštěna do provozu začátkem roku 2020.

V Abertamech pokračovala rekonstrukce a dostavba kanalizace

Přestavba kanalizačního systému v Abertamech se připravovala již dlouhodobě. Původní městský kanalizační systém nezajišťoval dostatečné čištění odpadních vod a polovina obyvatel nebyla na kanalizaci napojena vůbec. Již v roce 2016 byla původní malá čistírna přebudována na čerpací stanici a výtlakem se odpadní vody z části města začaly přečerpávat do kanalizačního systému Perninku. V loňském roce pokračovala další etapa projektu, dotačně podpořená Ministerstvem zemědělství ČR, v rámci níž se vystaví další dvě čerpací stanice, vybudují se kanalizační výtlaky a položí se chybějící části kanalizace, tak aby se odpadní vody z celého města odváděly na čistírnu odpadních vod v Perninku. Projekt bude dokončen v roce 2020.

V Bražci se vybudoval nový tlakový kanalizační systém

Ani Bražec dosud neměl soustavný obecní kanalizační systém, pouze částečnou kanalizaci s nevyhovující čistírnou. Proto bylo rozhodnuto vybudovat zde nový kanalizační systém s využitím moderní technologie tlakové kanalizace Nejenže má tato kanalizace výrazně nižší náklady na výstavbu, ale je také ohleduplnější vůči životnímu prostředí. Na tlakovou kanalizaci se nemovitosti připojují pomocí domovních čerpacích stanic, nemůže do ní natékat dešťová ani podzemní voda a nemusí se odlehčovat do vodních toků. Nepotřebuje ani pravidelné čištění či kanalizační šachty. U souvislých tlakových systémů dodává technologii do domovních čerpacích stanic Vodakva zdarma a také se stará o její bezporuchový provoz. V obci bylo položeno cca 3,2 km kanalizačních stok, odpadní vody se novým výtlakem o délce 2,4 km odvádějí do kanalizačního systému města Bochov. Projekt dotačně podpořil Karlovarský kraj.

Tlaková kanalizace se využila při dostavbě kanalizací i v dalších částech obcí

Tlaková kanalizace se využila také při dostavbě chybějících částí kanalizace v Cebivi (projekt dotačně podpořil Plzeňský kraj), či v Chodově ve Vintířovské ulici. V Květnové se realizovala první etapa výstavby nového kanalizačního systému, zatím byl položen kanalizační výtlak pro odvedení odpadních vod do Vykmanova, kde se napojí na ostrovský kanalizační systém. Obdobně v Okrouhlém Hradišti byl zatím v první etapě, s podporou Plzeňského kraje, položen kanalizační výtlak pro dopravu odpadních vod na čistírnu v Konstantinových Lázních. Další etapy projektů budou pokračovat v roce 2020. Nový tlakový kanalizační systém, spolu s novým vodovodem, se položil v rekreační lokalitě Velký Rybník, také tuto investici dotačně podpořil Karlovarský kraj.

V Boru a ve Stružné se zkvalitnilo čištění odpadních vod

V Boru na sídlišti Vysočany se v roce 2019 s dotační podporou MZE vybudovala nová mechanicko-biologická čistírna odpadních vod, která nahradila původní nevyhovující štěrbinovou nádrž. Čistírna ve Stružné prošla modernizací i intenzifikací. Vystavila se zde nová čistírenská linka s biologickým stupněm a rozšířila se kapacita kalového hospodářství. Čistírna byla také plně automatizovaná. I tento projekt dotačně podpořilo MZE.

Rozšířil se žlutický skupinový vodovod i vodovod v Bublavě

V roce 2019 pokračovalo rozšiřování skupinového vodovodu Žlutice. S dotační podporou MZE se dokončilo napojení Ratiboře a Veselova, místních částí Žlutic. Nový přivaděč se napojil na skupinový systém ve Verušicích. Veselov dosud neměl veřejný vodovod, proto zde byly v rámci projektu vybudované také nové rozvodné řady. V Ratiboři se pak mohl odstavit dosud využívaný nekapacitní lokální zdroj. Koncem roku se na žlutický vodovod nově napojil také Polom u Bochova. V Bublavě se s pomocí dotace Karlovarského kraje dostavěl další úsek vodovodu v jihovýchodní části obce. Nový vodovod v obci je napojen na vodovodní systém sousedního německého Klingenthalu.

Pokračovaly rekonstrukce a opravy sítí i objektů

Jako každý rok investovalo sdružení i Vodakva do dalších nezbytných rekonstrukcí a oprav provozovaných vodovodních i kanalizačních zařízení. Vyměňovaly se dožilé části vodovodů a kanalizací především v Karlových Varech, ale také v Jáchymově, Chodově, Nové Roli, Tachově, Stříbře, Toužimi, Jenišově, Loučné, H. Blatné, Lužné, Teplé, Tepličce, Vejprtech, Boru, Chodové Plané, Kladrubech atp. Také na dalších provozovaných objektech (čistírny, úpravny, vodojemy, čerpací stanice) se realizovaly opravy a modernizovaly se jednotlivé technologické části, z těch významnějších lze uvést například zastřešení kalového sila na čistírně v Chodově, výměnu trysek ve filtrech na úpravně Žlutice, montáž nové střechy na úpravně Myslivny či výměnu šnekového čerpadla na čistírně v Tachově.

Rozšiřovala se automatizace, digitalizace a dálkové přenosy, investovalo se do nových strojů a zařízení

V roce 2019 dále pokračovala automatizace technologií a rozšiřování dálkových přenosů z provozovaných objektů. Napojovaly se nově budovaná zařízení a zaváděla se nová vizualizace pro lepší přístup do řídicího systému z mobilních zařízení. Rozšiřovaly se také funkce Geografického informačního systému, ve kterém jsou v digitalizované formě uložená nejen veškerá grafická data o provozovaných zařízeních, ale také řada dalších technických informací. Rozvíjel se i technologický datasklad, kde se ukládají přenášené informace a jejich analýzou se předchází únikům vody či dalším provozním problémům. Pokračovalo také testování dálkových přenosů stavů vodoměrů pomocí internetu věcí a dálkového měření přepadů odlehčovacích komor, vyžadované novou legislativou. Jako každý rok se v roce 2019 investovalo také do nákupu nových mechanizací, zařízení či přístrojů pro zkvalitnění služeb. Koupil se například další monitorovací vůz vybavený kamerovým systémem pro inspekci kanalizací, s vestavěnou mobilní kanceláří. Pořídila se také nová cisterna na svoz kalů a nový recyklační vůz na čištění kanalizace.

Investice 2018

Prezentace vybraných investic do vodovodů a kanalizací a zlepšování provozních služeb v roce 2018

Na Karlovarsku se v roce 2018 investovalo do rozšiřování žlutického skupinového vodovodu. Nově se na něj napojily Kojšovice a Krásný Hrad, místní části Toužimi. V rámci projektu, podpořeného dotací z Karlovarského kraje, se vybudovaly necelé čtyři km vodovodních řadů. Vyřešily se tím problémy s nedostatkem vody z dosud využívaných studní. Žlutický vodovod se rozšířil také do Pšova, včetně jeho místních částí Močidlec a Kobylé. Nový přivaděč do Pšova, dlouhý 3,3 km, se napojil na žlutický systém ve Zbraslavi. Po jeho dokončení se mohl odstavit dosud využívaný vrt v Močidlci, jehož kvalita i vydatnost byly velmi kolísavé. V roce 2018 se také zahájily práce na napojení Ratiboře a Veselova, místních částí Žlutic, na žlutický vodovod. Mezi Žluticemi, Veselovem, Verušicemi a Ratiboří bude položeno zhruba osm kilometrů nových vodovodních řadů. Projekt bude pokračovat v roce 2019, dotačně ho podpoří MZE.

V roce 2018 pokračovaly také investice do dostavby kanalizací. Dokončila se první etapa výstavby nového kanalizačního systému v obci Štědrá. Již v roce 2017 zde byla přestavěna původní štěrbinová nádrž, do které se sváděly odpadní vody z části obce s panelovými a bytovými domy, nahrazena mechanicko-biologickou čistírnou s dostatečnou kapacitou, tak aby se na ni mohly napojit i další dosud neodkanalizované části obce. Kanalizační systém se ve Štědré staví ve dvou etapách. V rámci první etapy se vyřešilo odkanalizování východní části obce, západní část by se měla odkanalizovat v rámci druhé etapy v roce 2019. Výstavbu nové čistírny i první etapu kanalizace dotačně podpořil Karlovarský kraj. V roce 2018 byla také zahájena další etapa dostavby kanalizace v Abertamech, která bude pokračovat v roce 2019.

Investovalo se také do zlepšování čištění odpadních vod. V obci Močidlec byly původně splašky sváděny do septiku, který nezajišťoval dostatečnou úroveň čištění odpadních vod. Tento septik byl v roce 2018 nahrazen moderní mechanicko - biologickou čistírnu odpadních vod, projekt dotačně podpořil Karlovarský kraj. V roce 2018 byla také zahájena modernizace a intenzifikace čistírny odpadních vod ve Stružné. V rámci projektu se vystaví nová čistírenská linka se zvětšeným a modernizovaným biologickým stupněm a rozšíří se kapacita kalového hospodářství. Čistírna bude také kompletně automatizovaná. Projekt bude dokončen v roce 2019, dotačně ho podpoří Ministerstvo zemědělství ČR

V roce 2018 dále pokračovaly investice do rekonstrukce vodovodních a kanalizačních sítí v Karlových Varech, v souladu s plánovaným opravami povrchů komunikací. Rekonstrukcí prošly vodovody v ulicích Pražská, Žižkova, Varšavská, Kysibelská, Východní či Ondříčkova a dále části vodovodů v Počernech, Rosnicích či Sedleci. V ulicích Závodu Míru a Luční Vrch se opravila kanalizace, a to s využitím moderních bezvýkopových technologií. Tyto technologie jsou nejen úspornější a rychlejší, ale také ohleduplnější vůči okolí. Vyžadují totiž minimální zásahy do komunikací a neomezují příliš dopravu a provoz ve městě. Rekonstrukce vodovodů a kanalizací s realizovaly také v dalších obcích.

Na úpravně vody Březová, zásobující pitnou vodou třetinu obyvatel Karlovarského kraje, byla v roce 2018 instalována nová technologie elektrochlorace. Tato technologii zajistí výrobu desinfekčního prostředku přímo na místě elektrolýzou z roztoku potravinářské soli a nahradí tak dřívější dávkování plynného chloru, které s sebou přinášelo bezpečnostní rizika.

Také na Tachovsku se v roce 2018 investovalo do rozšiřování a propojování vodovodů. Na konci roku 2018 se s dotační podporou MZE dokončila výstavba nového přivaděče do Svojšína, kterým se vyřešilo zásobování celé oblasti pitnou vodou. Svojšín, Řebří, Nynkov i Holyně byly dosud zásobovány ze společného podzemního zdroje. Jeho vydatnost však byla nedostatečná, především v letním období. Proto bylo navrženo posílit tento zdroj o prameniště Pražka, které se dosud využívalo pouze pro obec Benešovice. Z Benešovic se vybudoval nový čtyři kilometry dlouhý vodovodní přivaděč. Součástí projektu byla také výměna strojní technologie v čerpací stanici Pražka a úpravy vystrojení vodojemů Lom a Svojšín. Na nový přivaděč se po jeho dokončení napojí také Lom u Stříbra, bude na něm připravena i odbočka pro budoucí napojení osady Pražka. Do budoucna se jako konečné řešení plánuje napojit celý tento nový systém na skupinový vodovod Stříbro.

Nový vodovodní přivaděč se vybudoval také z Tisové do Jemnice. I tato část obce se tak napojila na tachovský skupinový vodovod a původně využívaný místní zdroj s kolísavou kvalitou mohl být odstaven. V rámci projektu se zároveň vyřešilo i čištění odpadních vod z jemnické kanalizace. Původní septik byl přebudován na čerpací stanici a v souběhu s novým vodovodem se položil nový kanalizační výtlak, kterým se budou odpadní vody přečerpávat na čistírnu odpadních vod v Tisové. Celý projekt byl dotačně podpořen Plzeňským krajem.

Další investice se týkaly dostavby kanalizací i zlepšování čištění odpadních vod. V roce 2018 bylo dokončeno kompletní odkanalizování Starého Sedliště. Západní část obce a jeho místní část Úšava byly dosud bez kanalizace. V rámci projektu se zde vybudoval nový tlakový kanalizační systém a napojil se na obecní čistírnu, kde se čistí odpadní vody z ostatních částí Starého Sedliště. Tlaková kanalizace je moderní technologie, kterou sdružení v současnosti preferuje pro dostavbu kanalizací. Má totiž daleko nižší investiční náklady a navíc zajistí důsledné oddělení odpadních vod od dešťových či podzemních a lépe tak vyhovuje současným legislativním požadavkům. Nemovitosti se na ni napojují pomocí samostatných domovních čerpacích stanic, čerpadla a související technologii do nich dodává zdarma provozní firma Vodakva. Projekt tlakové kanalizace byl podpořen dotací z Plzeňského kraje.

V roce 2018 byly dále s dotační podporou MZE zahájeny práce na výstavbě nové mechanicko-biologické čistírny odpadních vod v Boru na sídlišti Vysočany. Nová čistírna vznikne přestavbou původní štěrbinové nádrže, která byla nevyhovující jak po stránce technické, tak provozní. Bude zastřešená a plně automatizovaná, biologické čištění bude řešeno kompaktním biologickým reaktorem, tvořeným aktivační a dosazovací nádrží. Součástí projektu je i nová vstupní podzemní čerpací stanice. Projekt bude dokončen v roce 2019.

Pokračovaly také investice do moderních technologií. Na úpravně vody Svobodka začaly práce na instalaci třetího stupně úpravy pitné vody - ultrafiltrační jednotky. Tuto moderní membránovou technologii začalo sdružení využívat před dvěma lety jako vůbec první v České republice na své největší úpravně Březová. Vzhledem k vynikajícím provozním výsledkům bylo rozhodnuto instalovat ji také na dalších velkých úpravnách sdružení. Ultrafiltrace využívá k filtrování vody membrány, které dokáží zachytit všechny nerozpuštění látky do velikosti bakterií a virů. Zajistí tak bezpečnou úpravu pitné vody i v případě zhoršení kvality využívané povrchové vody a umožní výrazně snížit množství chlóru dávkovaného pro hygienické zabezpečení vody v rozvodné síti. Instalaci ultrafiltrace na Svobodce zajišťuje Vodakva z větší části vlastními pracovníky a také se výrazně podílí na jejím financování. Její dokončení se plánuje do roku 2019.

 

 

 

Investice 2017

Na Karlovarsku se v roce 2017 realizovala řada projektů na zlepšení odvádění a čištění odpadních vod v menších obcích. Většina z těchto projektů byla podpořená dotací Karlovarského kraje či MZe. V Pšově se dokončila nová moderní mechanicko-biologická čistírna odpadních vod, která nahradila původní štěrbinovou nádrž. Obdobný projekt se realizoval ve Štědré, i zde byla původní štěrbinová nádrž, která nezajistila dostatečnou úroveň čištění odpadních vod, nahrazena novou mechanicko-biologickou čistírnou. Intenzifikace čištění odpadních vod se realizovala i v Tepličce. V obci byly původně na každém břehu Teplé dvě samostatné kanalizace zakončené septikem s přepadem do řeky. V rámci projektu byly obě kanalizace propojeny, jeden septik se přestavěl na čerpací stanici a v místě druhého pak byla vybudovaná moderní plně automatizovaná čistírna odpadních vod. Nová čistírna se postavila také ve Vrbici. Nahradila tak původní štěrbinovou nádrž, do které byla zaústěna část původní obecní kanalizační sítě. Navíc se v obci dostavěly i chybějící části kanalizace, tak aby byly veškeré odpadní vody ze stávající zástavby přivedeny do nové čistírny. Nová kanalizace se dokončila také v Mírové, Horách a Dražově.

Dále se investovalo do rozšiřování skupinových vodovodů a výstavby nových vodovodních sítí, opět s podporou MZe či kraje. Kvalitní pitné vody se dočkala Bublava, kde byly dokončeny poslední části nové vodovodní sítě, včetně nového vodojemu. Voda se do Bublavy přivádí ze sousedního německého Klingenthalu. Nová vodovodní síť se dokončila dále ve Vojkovicích i v jejich místní části Jakubově. Zatím je tato síť zásobena z místních podzemních zdrojů, do budoucna se plánuje napojení obce na karlovarský vodovod. Kvalitní zdroj pitné vody získala také Dlouhá Lomnice. Byl sem vystavěn nový přivaděč, kterým se tato část Bochova napojila na žlutický vodovodní systém. Původní místní nespolehlivý zdroj tak mohl být odstaven.

Projekty se týkaly i další optimalizace vodovodních sítí. Například pro posílení kapacity vodovodu v Háji u Loučné byl vystavěn nový přivaděč z Klínovce. Využilo se přitom původní potrubí určené v minulosti pro zásobení Klínovce z prameniště nad Hájem. Dokončila se také výstavba nového vodovodu z Tuhnic do Staré Role, který posílí kapacitu zásobování a zajistí náhradní trasu z pravého na levý břeh Ohře. V Horním Slavkově se pak postavila nová čerpací stanice a zlepšily se tím tlakové poměry ve vodovodu zásobujícím vězeňský areál.

Na Rakovnicku se v roce 2017 dokončila výstavba nové čistírny odpadních vod v Křivoklátě, která bude po realizaci plánované kanalizační sítě sloužit jak Křivoklátu, tak sousednímu Městečku.

Také na Tachovsku pokračovaly investice do zlepšování odvádění a čištění odpadních vod, opět s cílem co nejlépe využít již vybudovaných zařízení. Příkladem takovéto optimalizace je řešení odkanalizování Svobodky. Místo nákladné rekonstrukce nevyhovující místní čistírny byly odpadní vody ze Svobodky svedeny do areálu úpravny pitné vody, kde byl již v minulosti vystavěn výtlak do kanalizačního systému města Tachov. S podporou Plzeňského kraje byla v roce 2017 dokončena dostavba chybějící kanalizace ve východní části obce Tisová. Také se realizovala intenzifikace čistírny odpadních vod v Rozvadově, kterou se téměř ztrojnásobila její kapacita. Investovalo se i do rozvoje vodovodů, byl dokončen nový vodovodní řad pro lokalitu Svatá Anna a zahájila se výstavba nového přivaděče vody z Benešovic do Svojšína, kterým se posílí současný kapacitně nevyhovující podzemní zdroj a zajistí bezproblémové zásobování Svojšína a okolních vesnic pitnou vodou.

V roce 2009 byla dokončena první etapa rozšíření a modernizace čistírny odpadních vod v Tachově

Číst dál...

Oznámení