VODÁRNY A KANALIZACE KARLOVY VARY, A. S.

94cb92cc223edc8935523c285f5172fe.jpg

Valná hromada 2019

Zápis z valné hromady konané dne 27.6.2019

Informace k výplatě dividend:

Dividendy ve výši 283 Kč před zdaněním na 1 akcii budou akcionářům vyplaceny do tří měsíců ode dne data konání valné hromady na účet uvedený v Centrálním depozitáři cenných papírů. V případě, že akcionáři nemají k rozhodnému dni uvedeno číslo ve výpisu z CDCP, budou dividendy vyplaceny následujícím způsobem:

  • právnickým osobám budou dividendy vyplaceny na bankovní účet, který jsou právnické osoby za tímto účelem povinny nahlásit společnosti,
  • fyzickým osobám bude částka vyplacena poštovní poukázkou. V případě, že si akcionáři - fyzické osoby - po dobu platnosti poštovní poukázky dividendy nevyzvednou, bude jim částka odpovídající podílu na zisku vyplacena v hotovosti po předchozí dohodě v sídle společnosti, a to počínaje dnem 16.9.2019.

 

Pro účely výplaty dividend v příštích letech upozorňujeme akcionáře, že povinnou náležitostí účtu vlastníka vedeném v Centrálním depozitáři cenných papírů je též číslo bankovního účtu, a to za účelem bezhotovostní výplaty dividend. Akcionářům, kteří si v souladu s Provozním řádem Centrálního depozitáře cenných papírů zaevidují číslo bankovního účtu na svůj účet vlastníka, vedený Centrálním depozitářem cenných papírů, budou propříště dividendy vypláceny bezhotovostním převodem.

Dokumenty k valné hromadě:

Pozvánka na řádnou valnou hromadu 27.6.2019

Výroční zpráva 2018: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku za rok 2018, Zpráva statutárního orgánu společnosti o vztazích mezi propojenými osobami k 31.12.2018, Příloha k účetní závěrce, Zpráva nezávislého auditora

Návrh na rozdělení zisku za rok 2018

Smlouva o výkonu funkce člena představenstva

 

Oznámení