VODÁRNY A KANALIZACE KARLOVY VARY, A. S.

94cb92cc223edc8935523c285f5172fe.jpg

Valná hromada 2018

Zápis z valné hromady konané dne 27.6.2018

Informace k výplatě dividend:

Dividendy ve výši 282,988 před zdaněním na 1 akcii, schválené valnou hromadou, budou akcionářům vyplaceny do tří měsíců ode dne data konání valné hromady. Právnickým osobám budou dividendy vyplaceny na bankovní účet, který jsou právnické osoby za tímto účelem povinny nahlásit společnosti. Fyzickým osobám bude částka vyplacena poštovní poukázkou. V případě, že si akcionáři - fyzické osoby - po dobu platnosti poštovní poukázky dividendy nevyzvednou, bude jim částka odpovídající podílu na zisku vyplacena v hotovosti po předchozí dohodě v sídle společnosti, a to počínaje dnem 16.9.2018.

Pro účely výplaty dividend v příštích letech upozorňujeme akcionáře, že povinnou náležitostí účtu vlastníka vedeném v Centrálním depozitáři cenných papírů je též číslo bankovního účtu, a to za účelem bezhotovostní výplaty dividend. Akcionářům, kteří si v souladu s Provozním řádem Centrálního depozitáře cenných papírů zaevidují číslo bankovního účtu na svůj účet vlastníka, vedený Centrálním depozitářem cenných papírů, budou propříště dividendy vypláceny bezhotovostním převodem.

Pozvánka na valnou hromadu 27.6.2018.

Výroční zpráva za rok 2017: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku za rok 2017, Příloha k účetní závěrce Vodáren a kanalizací Karlovy Vary, a.s., k 31.12.2017, Zpráva statutárního orgánu společnosti o vztazích mezi propojenými osobami k 31.12.2017, Zpráva nezávislého auditora

Návrh smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady

Návrh smlouvy o výkonu funkce člena představenstva

Zpráva dozorčí rady

Oznámení