VODÁRNY A KANALIZACE KARLOVY VARY, A. S.

94cb92cc223edc8935523c285f5172fe.jpg

Vodovod a kanalizace v Městečku a Křivoklátě

V roce 2022 se dokončil nový společný vodovodní a kanalizační systém pro Městečko a Křivoklát. Obce měly před tím vybudované jen části veřejného vodovodu, jinak se využívaly domovní či obecní studně. Původní zdroje však nebyly příliš vydatné a často se musely řešit problémy s nedostatkem vody. Chyběla zde i soustavná kanalizační síť.

Po vstupu Městečka a Křivoklátu do Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech v roce 2015 se začal připravovat projekt, který navrhl vystavět nový vodovodní systém s kapacitním zdrojem pro zásobování obou obcí a systém tlakové kanalizace se společnou čistírnou odpadních vod. Využití moderní technologie tlakových kanalizačních systémů má několik výhod. V místním členitém terénu je méně nákladná na výstavbu, ale je také ohleduplnější vůči životnímu prostředí. Nemovitosti se na tlakovou kanalizaci připojují pomocí domovních čerpacích stanic odpadních vod, nemůže do ní natékat dešťová ani podzemní voda a nemusí se odlehčovat do vodních toků.

V roce 2017 se dokončila nová mechanicko-biologická čistírna odpadních vod v Křivoklátě s kapacitou 1950 ekvivalentních obyvatel. V roce 2019 se v Městečku připravily dvě nové studně osazené čerpadly, které slouží jako zdroj vody pro obě obce. Následující rok se položil zásobní řad z Městečka na okraj Křivoklátu v délce 3,6 km a zahájila se výstavba vodovodního i kanalizačního systému v Městečku, která se dokončila začátkem roku 2022. V roce 2021 se začal stavět vodovod a koncem roku i kanalizace v sousedním Křivoklátě. Obě sítě se dostavěly koncem roku 2022. V tomtéž roce se ještě v Městečku postavil nový vodojem vedle studní, který bude sloužit pro akumulaci jímané vody.

Délka nového vodovodu v obou obcích je necelých 16 km, kanalizace více než 13 km. Investice (včetně nové čistírny odpadních vod a vodojemu) dotačně podpořilo Ministerstvo zemědělství, na vodovod a kanalizaci v Městečku přispěl i Středočeský kraj.

Oznámení