VODÁRNY A KANALIZACE KARLOVY VARY, A. S.

94cb92cc223edc8935523c285f5172fe.jpg

Investice v roce 2022

Stejně jako v minulých letech i v roce 2022 připravuje Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech ve spolupráci s Vodakvou další investice do obnovy a rozvoje vodohospodářské infrastruktury. Realizace řady investic bude záviset na tom, zda se podaří získat dotaci.

Plánují se investice do dalšího zabezpečení dodávky vody v Oblastním vodovodu Karlovarska

V roce 2022 by se měla zahájit výstavba náhradního vodovodu z úpravny vody Březová do čelního vodojemu na Sokolském vrchu, přes který se voda rozvádí do dalších větví pro zásobování částí K. Varů, ale také Ostrova, Nové Role, Chodova, Jáchymova a ostatních napojených obcí. Dosud z úpravny do tohoto důležitého vodojemu vedl pouze jeden přivaděč. Nové náhradní potrubí o délce 3,4 km bude sloužit jednak jako záloha pro případ havárie na přivaděči, jednak by se v případě výpadku nádrže Stanovice mohlo využít pro dopravu vody na úpravnu z náhradního zdroje – řeky Ohře (po prodloužení vodovodu do Tuhnic). Investice do zabezpečování páteřních rozvodů budou pokračovat i v dalších letech.

Pokračuje výstavba druhé regionální sušárny kalů v Tachově

Na čistírně v Tachově pokračuje výstavba druhé regionální sušárny kalů. Nová sušárna i související zázemí budou umístěny do nevyužívaných objektů tachovské čistírny. Hala sušárny vznikne přestavbou původní kotelny. Vnitřní dispozice této budovy budou kompletně změněny, vstup budou zajišťovat dvoje nová vrata. K hale se přistaví nový objekt pro zásobník kalu. V rámci investice se dále v části původní garáže naproti hale vybuduje nová kotelna se dvěma plynovými kotly, z níž se povede teplovod pro dodávku horké vody do sušárny. Dopravu kalů do sušárny bude zajišťovat nový dopravník o celkové délce cca 70 metrů. Bude přepravovat jak odvodněné kaly produkované přímo na čistírně v Tachově, tak kaly dovážené z jiných čistíren. Pro jejich příjem se na čistírně vybuduje nový objekt – železobetonová nádrž vybavená strojním zařízením a poklopem. Součástí investice budou také další úpravy technologie, propojovací potrubí i rozvody a vybudování kompletně nové elektroinstalace. Projekt by měl být dokončen v roce 2023.

Dokončí se vodovodní a kanalizační systémy v Městečku a Křivoklátě

V letošním roce se dokončí vodovodní a kanalizační systém v obou obcích. V Městečku se již položil vodovod i kanalizace, v současné době se zde staví nový vodojem s čerpací stanicí. V Křivoklátě se dokončuje vodovod, v roce 2022 se zde položí i nová tlaková kanalizace. Zdrojem pitné vody pro obě obce jsou dvě nové studně osazené čerpadly. Kanalizace je tlaková, odpadní vody se budou svádět na novou čistírnu odpadních vod v Křivoklátě. Investice v obou obcích získala podporu MZe, v Městečku navíc dotačně přispěje Středočeský kraj. Délka nového vodovodu v obou obcích je více než 15 km, kanalizace bude cca 13 km.

Pokračuje příprava ultrafiltrace na úpravně Žlutice

Tuto v ČR unikátní technologii zavedla Vodakva již na dvou velkých úpravnách (Březová, Svobodka) a také na malé úpravně Nová Ves. V roce 2022 bude pokračovat v přípravě instalace ultrafiltrace na další velké úpravně Žlutice. Realizace tohoto projektu se předpokládá v následujících letech.

Investice se týkají i rozšiřování skupinových vodovodů a zvyšování kapacity pro dodávku vody

Také v roce 2022 by mělo pokračovat rozšiřování skupinových vodovodů, které postupně nahrazují nespolehlivé lokální zdroje vody. Na tachovský vodovod by se měla nově napojit Souměř, místní část Stráže, jejíž obyvatelé dosud využívali individuální studně. V rámci projektu se položí nový výtlačný přiváděcí řad z vodojemu Stráž, kde se také dostaví čerpací stanice, a vybudují se nové rozvody v Souměři. Na rok 2022 se připravuje také výstavba nového vodojemu u Čelivi, který nahradí dosavadní kapacitně nedostačující vodojem v Bezdružicích, z něhož se zásoboval i Řešín, a zároveň umožní připojení Čelivy, dosud využívající lokální podzemní zdroj, na žlutický skupinový vodovod. V Krásném Lese by se měla vystavět nová automatická tlaková stanice, tak aby se mohla z karlovarského vodovodu zásobovat i část sítě v horním tlakovém pásmu, do níž se dosud dodávala voda z místního nekapacitního zdroje.

Pokračují rekonstrukce a opravy vodovodů a kanalizací v K. Varech a dalších městech

Jako každý rok i v roce 2022 pokračují rekonstrukce vodovodů a kanalizací v Karlových Varech a dalších obcích, spojené většinou s plánovanou výměnou povrchů komunikací. V Jemnici u Tisové se připravuje rekonstrukce celé vodovodní sítě. Pokračovat budou také opravy částí vodovodů, kanalizací i souvisejících zařízení hrazené Vodakvou.

Dostaví se chybějící části kanalizací a vodovodů

V Radošově v Kyselce se dostaví vodovod a kanalizace v lokalitě Za Mokřadem. Rovněž v Karlových Varech v Tašovicích se připravuje odkanalizování oblasti V Chatách a dostavba chybějících částí vodovodu. Druhou etapou bude pokračovat výstavba vodovodu a tlakové kanalizace v rekreační lokalitě Velký Rybník u Hroznětína. V roce 2022 se postaví tlaková kanalizace v lokalitě finské domky v Halži. Dokončí se rovněž nová kanalizace v Těchlovicích napojená na kanalizační systém Stříbra. Chybějící části sítí se dostaví dále v Přimdě a v Pšově. Doplnění kanalizační sítě se chystá i ve Starém Sedle nebo ve Stříbře. V Třískolupech se pak dostaví chybějící vodovodní síť v téměř polovině obce.

Oznámení