Telefon ústředna: +420 359 010 111
94cb92cc223edc8935523c285f5172fe.jpg

Vodné a stočné 2021

V roce 2021 se vodné a stočné na území Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech zvýší v průměru o 4,5%. Toto navýšení schválila valná hromada sdružení obcí dne 27.11.2020. Cena včetně DPH se tak vrátí na úroveň, která platila do května 2020, než došlo ke snížení DPH a tedy k poklesu vodného a stočného.

Vodné a stočné se v členských obcích sdružení účtuje formou tzv. „dvousložkové ceny“. Odběratelé tedy platí kromě ceny za odebrané množství vody také paušální poplatek, stanovený podle velikosti fakturačního vodoměru. Cena za odebraný a odkanalizovaný metr krychlový vody bude v roce 2021 celkem 67,56 Kč bez DPH. Poplatek za nejmenší a nejčastěji používaný vodoměr bude 1897 Kč bez DPH za rok. K navýšení dojde i u ostatních paušálních poplatků za větší vodoměry.

„ K rozhodnutí navýšit vodné a stočné a vrátit ho na úroveň, která platila do května 2020, nás vedlo především zvýšení provozních i investičních nákladů vyvolané rostoucí inflací. Od jara letošního roku se také výrazně propadá spotřeba vody. Ani v příštím roce nemůžeme předpokládat zlepšení, vzhledem k vývoji epidemické situace. Náklady na výrobu a distribuci pitné vody přitom nelze z větší části omezit. Navíc se v příštím roce bude zvyšovat cena za surovou vodu, tu nakupujeme od podniků povodí pro výrobu pitné vody. Také budeme nově platit za dešťovou vodu, kterou při vydatných srážkách odlehčujeme na čistírnách odpadních vod do řeky, aby nedošlo k zatopení technologie. Průměrná cena za kubík vody (ta zahrnuje i poplatek za vodoměr) bude tedy 76,82 Kč bez DPH (84,50 včetně 10% DPH), i tak ale zůstane velmi nízká nejen v porovnání s okolními regiony, ale i s celou ČR,“ vysvětlil Josef Hora, předseda Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech.

„I přes současný nepříznivý vývoj budou v roce 2021 pokračovat investice do vodovodů a kanalizací i zkvalitňování provozních služeb,“ uvedl Antonín Jágl, ředitel Vodáren a kanalizací Karlovy Vary, a.s.. „V říjnu letošního roku jsme zprovoznili novou ultrafiltrační jednotku na úpravně vody Svobodka, která zásobuje tachovský region. Po úpravně Březová jde o další velkou úpravnu vybavenou touto moderní technologií. Ultrafiltrační membrány zachytí všechny nerozpuštěné látky, včetně bakterií, virů či mikroplastů. Zajistí tak bezpečnou výrobu pitné vody i při zhoršené kvalitě přírodní nádrže (například při vyšším výskytu sinic jako v případě nádrže Lučina) a navíc umožní snížit množství dezinfekce přidávané do pitné vody. S využitím této technologie jsme také vyrobili první mobilní úpravnu, která bude pomáhat u problematických malých zdrojů vody. V roce 2021 pak začneme s přípravou ultrafiltrace na úpravně Žlutice. Také zahájíme výstavbu druhé regionální sušárny kalů na čistírně odpadních vod v Tachově (první sušárnu máme v Karlových Varech). Sušením se sníží na čtvrtinu hmotnost produkovaných kalů a zajistí se jejich hygienizace,“ doplnil Antonín Jágl.

„V roce 2021 budeme pokračovat v dostavbě kanalizací a rozšiřování vodovodů s využitím zdrojů především z vodného a stočného. Na mnoho projektů se nám také podařilo získat dotaci z MZe nebo krajů. Hodně nám pomáhá, že využíváme technologii tlakových kanalizací, na které se nemovitosti napojují pomocí domovních čerpacích stanic. Tlakové kanalizace nejen splňují požadavky na zadržování vody v krajině, protože odvádí pouze splašky a nedostane se do nich dešťová či podzemní voda, ale navíc jsou výrazně lacinější a snižují tak nejen investiční, ale také provozní náklady,“ dodal Josef Hora.

V Karlových Varech se v roce 2021 připravuje například výměna kanalizace v ulicích Vyšehradská, Sokolovská či Jáchymovská, další části vodovodů a kanalizací se budou rekonstruovat v souvislosti s opravami jednotlivých komunikací. Zahájila se také výstavba nové komory vodojemu v Drahovicích (nad ulicí Hřbitovní), která významně zvýší zabezpečenost zásobování na pravém břehu řeky Teplé.

V roce 2021 se dokončí nový kanalizační systém s vlastní čistírnou v Nových Hamrech a Otročíně. Dostaví se chybějící kanalizace v dalších okrajových částech obcí (např. Nové Zvolání u Vejprt, Okrouhlé Hradiště u Konst. Lázní, Květnová u Ostrova nebo Těchlovice u Stříbra). Nová kanalizace se dokončí také v Oboře. V Městečku se dostaví nový kanalizační systém spolu s vodovodem, nový vodovodní systém se začne stavět také v Křivoklátě. Merklín bude nově zásoben pitnou vodou z Oblastního vodovodu Karlovarska a jeho kanalizace se napojí na kapacitní čistírnu v Hroznětíně. Původní úpravna s problematickým místním zdrojem i dožilá čistírna v Merklíně se tak budou moci odstavit. Na karlovarský vodovod se nově napojí také Vojkovice. Pokračovat bude i rozšiřování žlutického skupinového vodovodu.

Podrobný ceník vodného a stočného s vysvětlením jednotlivých položek je k dispozici zde.

Oznámení