Poruchy: + 420 800 101 047 • Ústředna: +420 359 010 111
• E-mail: info@vodakva.cz
94cb92cc223edc8935523c285f5172fe.jpg

Změna odběratele

Chci prodat nemovitost, jak mám postupovat při přehlášení odběratele?

Pokud se mění odběratel, (např. při prodeji nemovitosti), nový a původní majitel nejprve sepíší stav vodoměru ke dni předání nemovitosti (např. formou předávacího protokolu), který oba potvrdí podpisem. Nový majitel poté kontaktuje centrální zákaznické oddělení nebo příslušné provozní středisko vodovodů podle toho, ve které obci nemovitost stojí, a předloží předávací protokol spolu s těmito dokumenty: výpis z katastru nemovitostí (pokud je) nebo kupní smlouvu s vyznačeným vkladem do katastru či jinou pravomocnou listinu osvědčující vlastnictví nemovitosti; u podnikatelů výpis z obchodního rejstříku či živnostenský list. U nemovitostí, které slouží pouze k bydlení (domácnosti) lze změnu odběratele provést i elektronicky na www.vodakva.cz.
Před samotným provedením změny odběratele se údaje nejprve ověřují na katastrálním úřadě. Změna se provede poté, co Vodakva obdrží smlouvu o dodávce pitné vody a odkanalizování s evidenčním listem podepsanou novým odběratelem.  

Co obsahuje smlouva o dodávce pitné vody a odkanalizování?

Smlouvu o dodávce pitné vody a odkanalizování uzavírá Vodakva s každým odběratelem. Součástí smlouvy je evidenční list a obchodní podmínky dodávky vody a odkanalizování. Evidenční list odběru vody obsahuje údaje o majiteli (odběrateli), případně plátci a o osazeném vodoměru. Obchodní podmínky vymezují podmínky mezi smluvními stranami pro dodávku vody a odkanalizování. Smlouva o dodávce pitné vody a odkanalizování je nezbytnou podmínkou pro dodávku pitné vody a odkanalizování. Bez smlouvy podepsané jak Vodakvou, tak odběratelem je odběr pitné vody a vypouštění odpadních vod považováno za neoprávněné. 

Prodávám byt v panelové domě, mám to nahlásit Vodakvě?

Odběratelem se rozumí majitel celého objektu (např. činžovního domu, rodinného domu atd.). Pokud se tedy mění pouze majitel bytové jednotky (např. při prodeji bytu) a ne majitel objektu, odběratel zůstává stejný a tuto změnu není třeba hlásit Vodakvě.

Mám Vodakvě oznámit i změnu příjmení nebo telefonu?

Veškeré změny údajů, které jste nahlásili do evidenčního listu, nezapomeňte prosím oznámit Vodakvě. Změnu lze nahlásit telefonicky či osobně na centrální zákaznickém oddělení nebo příslušném provozním středisku vodovodů nebo elektronicky na www.vodakva.cz.

Byl jsem nově napojen na kanalizaci kde mám nahlásit změnu?

Nové připojení na veřejnou kanalizaci lze nahlásit telefonicky či osobně na centrální zákaznickém oddělení nebo příslušném provozním středisku vodovodů. Změnu lze provést i elektronicky přímo na www.vodakva.cz.

Oznámení