• Faktury za vodu elektronicky

  Faktury za vodu elektronicky

  Faktury v pdf přímo na vaši e-mailovou adresu. zažádat

 • Faktury za vodu elektronicky

  Faktury za vodu elektronicky

  Faktury v pdf přímo na vaši e-mailovou adresu. zažádat

 • Faktury za vodu elektronicky

  Faktury za vodu elektronicky

  Faktury v pdf přímo na vaši e-mailovou adresu. zažádat

 • Faktury za vodu elektronicky

  Faktury za vodu elektronicky

  Faktury v pdf přímo na vaši e-mailovou adresu. zažádat

 • Faktury za vodu elektronicky

  Faktury za vodu elektronicky

  Faktury v pdf přímo na vaši e-mailovou adresu. zažádat

 • Faktury za vodu elektronicky

  Faktury za vodu elektronicky

  Faktury v pdf přímo na vaši e-mailovou adresu. zažádat

Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.

Aktuálně

Sušárna kalů na ČOV Drahovice

Na karlovarské čistírně odpadních vod se dokončuje zkušební provoz nové nízkoteplotní sušárny kalů, která výrazně sníží finální množství produkovaných kalů, ale také zásadně zlepší podmínky pro jejich transport i případné další využití. Toto v ČR ojedinělé zařízení bylo prezentováno veřejnosti za účasti Ing. Josefa Hory, předsedy Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech, a primátora města Karlovy Vary Ing. Petra Kulhánka, který je zároveň místopředsedou toho sdružení. Novou sušárnu si prohlédli také technologové a další odborníci na odpadní vody z celé ČR, v rámci zasedání komise Sdružení oboru vodovodů a kanalizací. 

Karlovarská čistírna zpracovává odpadní vody z města Karlovy Vary i dalších deseti okolních obcí. Je na ni napojeno celkem 60 000 obyvatel a řada průmyslových podniků. Odpadní vody se zde čistí za pomoci mechanických, biologických i chemických postupů. Výsledkem čisticího procesu je na jedné straně vyčištěná voda splňující veškeré legislativní požadavky, tak aby mohla být vypuštěna zpět do vodního toku, na druhé straně zde však vzniká i nevyhnutelný zbytkový materiál – čistírenské kaly.

„Náklady na zpracování a zneškodňování kalů představují podstatnou část provozních nákladů čistírny. Kalové hospodářství na karlovarské čistírně bylo v minulosti několikrát modernizováno a rozšířeno a dnes se zde zpracovávají i kaly dovážené z okolních menších čistíren odpadních vod. Základem zpracování kalů je jejich stabilizace, při které dochází k vyhnívání kalů a snižuje se tak množství organických látek v nich obsažených. Bioplyn produkovaný při vyhnívání se již od roku 2007 využívá pro výrobu tepla a el. energie v  kogenerační jednotce. Pro další manipulaci je nutné kaly zahustit. Na čistírně se dosud kaly odvodňovaly pomocí odstředivek. Ty však umožnovaly dosáhnout zhruba 25% sušiny. V nové sušárně se kaly vysuší pomocí horkého vzduchu až na 90 % sušiny, objem kalů vyvážených z čistírny na rekultivaci skládek se tak sníží až na čtvrtinu,“ vysvětlil Ing. Antonín Jágl, ředitel Vodáren a kanalizací Karlovy Vary, a.s.

„V poslední době se u nás prosadila legislativa proklamující snižování objemu ukládaných organických materiálů do skládek. Také  se stále zpřísňují požadavky na zjišťování nezávadnosti kalů, čímž se  dále problematizuje využívání kalů v zemědělství. Do budoucna se tím významně omezí současné možnosti umístění kalů z komunálních čistíren. Proto se naše sdružení rozhodlo vyzkoušet v západní Evropě velmi rozšířenou technologii sušení kalů, a to i přesto, že s ní zatím v České republice nejsou velké zkušenosti. Mohli jsme se ale spolehnout na technickou podporu našeho provozovatele, který má přístup ke zkušenostem s touto technologií v rámci mezinárodní vodárenské skupiny SUEZ,“ doplnil Josef Hora. 

Pro sušárnu kalů byla na čistírně vystavěna nová hala, přistavěná k původnímu objektu odvodňovací stanice. V rámci projektu se také dobudovala třetí odstředivka pro zvýšení kapacity odvodňovací linky i zefektivnění odvodnění kalů. Celkové náklady nové sušárny kalů a rozšíření odvodňovací linky dosáhly zhruba šedesáti milionů Kč.
„Díky novým technologiím, jako je například sušení, je možné nejen snižovat finální objem kalů, ale zároveň zlepšit jejich kvalitu i hygienickou nezávadnost a vytvořit tak podmínky pro další zpracování sušených kalů ve stavebnictví, zemědělství nebo pro výrobu energií. K tomu je však nutná účinná pomoc státních orgánů a také vstřícný přístup veřejnosti k využití tohoto produktu,“ uzavřel Antonín Jágl.

Prezentace nové sušárny kalů:

 

Fotografie z výstavby haly a instalace sušárny:

 

© 2013 Vodárny a kanalizace
Karlovy Vary, a.s. 

veškerá práva vyhrazena

 

SUEZ